(1)
Kyriakaki, E.; Karabatzaki, Z.; Salapata, Y. Mobile Applications for Autism. Eximia 2023, 8, 51-66.