Kyriakaki, E., Karabatzaki, Z., & Salapata, Y. (2023). Mobile applications for autism. Eximia, 8, 51–66. Retrieved from https://eximiajournal.com/index.php/eximia/article/view/241